گزارش تصویری از موکب هیئت کربلا در اربعین حسینی ۱۳۹۷ – ۱۴۴۰

گزارش تصویری از خادمین بخش های مختلف موکب هیئت کربلا

دانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشود

دانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشود

دانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشوددانشجوی مکتب امام صادق (ع)، که در شب سوم محرم ۹۳ و درحین خدمت در مجلس عزای سیدالشهدا (ع) پرگشود

گزارش تصویری از مراسم عزاداری اربعین حسینی ۱۳۹۷ – ۱۴۴۰ موکب هیئت کربلا

مراسم‌های اخیر